Dr Xinyi Zhang

Xinyi Zhang

Lecturer
MEng (DUST, China), Ph.D (CAS, China)

Room: Room 331, Green Chemical Futures, 13 Rainforest Walk.
Phone: +61 3 9902 4619
Fax: +61 3 9905 4597

Email: Xinyi.Zhang@monash.edu