Dr Jie Zhang

Perran Cook

Future Fellow
BSc (Fuzhou, China), PhD (Warwick, UK)

Room: 118 (Bld 23)
Phone: +61 3 9905 6289
Fax: +61 3 9905 4597

Email: Jie.Zhang@monash.edu