ภายหลังจากการสมัคร

ทางมหาวิทยาลัยโมนาชจะพิจารณาใบสมัครของคุณ โดยดูจาก อายุ ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติเชิงวิชาการสำหรับการรับเข้าศึกษาต่อ และหากการสมัครของคุณประสบความสำเร็จเราจะออกหนังสือตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขให้ โดยการส่งอีเมล์ไปให้คุณและตัวแทนของคุณ (ถ้ามี) และหากเราไม่สามารถตอบรับคุณได้โดยทันที คุณอาจจะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งคุณจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้การตอบรับเข้าเรียนของคุณปราศจาคเงื่อนไข ซึ่งโดยปกติ ข้อมูลที่จะขอเพิ่มเติม มักประกอบด้วย ใบแสดงผลของการเรียน, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา (ใบทรานสคริปต์) ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดในอีเมล์ที่จะส่งถึงคุณ

หากคุณไม่ได้รับการตอบรับในหลักสูตรลำดับแรกที่เลือกสมัครเรียนเข้ามา เราจะพิจารณาหลักสูตรถัดไปที่ระบุในใบสมัครของคุณ หรือ อาจแนะนำให้คุณเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมอื่นๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยโมนาช

ค้นหาสถานะภาพหลังการสมัครเรียน ได้ที่ after you apply.