วิธีการสมัครขอวีซ่าประเภทนักเรียนของประเทศออสเตรเลีย

การสมัครขอวีซ่าประเภทนักเรียน

กองตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ   (DIAC)มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย   ซึ่งนักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีการจดทะเบียนCRICOSตามกฏหมายของประเทศออสเตรเลีย   จะต้องมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้อง

ศึกษารายละเอียดการสมัครขอวีซ่าประเภทนักเรียน (pdf 131kb) รวมทั้งขั้นตอนการสมัคร

การพิจารณาวีซ่าประเภทนักเรียนของคุณ

การสมัครขอวีซ่าประเภทนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังนี้

 • เป็นการขอวีซ่าประเภทที่ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในบัญชีย่อย   ของระดับการพิจารณาวีซ่าที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
 • หรือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด   การขอวีซ่าประเภทนักเรียนแบบSVP

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการขอวีซ่าแบบSVP แล้วคุณจะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่   1 (AL1) และหากคุณสมบัติของคุณ   ไม่ตรงตามข้อกำหนดแบบSVP การพิจารณาวีซ่านักเรียน ก็จะแปรผันไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้คุณ   และแปรผันไปตามหลักสูตรการเรียนที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนไว้

ข้อกำหนดของประเภทย่อยวีซ่านักเรียนของคุณจะพิจารณาโดยยึดหลักสูตรหลักที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนไว้   กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่างนี้ เพื่อดูว่าวีซ่าประเภทไหนที่เหมาะกับคุณ

ประเภทย่อยของวีซ่าประเภทของหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน
570 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวศูนย์สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโมนาช
573 การเรียนในระดับอุดมศึกษา
 • ประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยวิทยาลัยโมนาช
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท แบบคอร์สเวิร์คที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยโมนาช
574 การเรียนในระดับบัญฑิตศึกษา แบบภาควิจัยปริญญาโทหรือ ปริญญาเอก โดยวิธีการเรียนแบบวิจัย ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยโมนาช
575 การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรี และหลักสูตรอื่นๆ ที่จะไม่ได้รับคุณวุฒิการเรียนกับพันธมิตรของโมนาชในต่างประเทศ
575 การเรียนในหลักสูตรที่จะไม่ได้รับคุณวุฒิหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยโมนาช
576 การเรียนในหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย

กระบวนการยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียนแบบสตีมไลนn (Streamlined Visa Processing, SVP)

การขอวีซ่าแบบ SVP จะใช้เฉพาะในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียน

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
 • ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพิจารณา   วีซ่าแบบSVP   เท่านั้น

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม2012กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลีย   มีการพิจารณาวีซ่าประเภทนักเรียนสำหรับผู้สมัครจากกลุ่มประเทศที่ 1 (AL 1 -ซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย) โดยจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่านักเรียนให้กับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน   (CoE) ที่ออกให้จากมหาวิทยาลัยโมนาช   โดยไม่คำนึงว่าผู้สมัครจะมาจากประเทศใด   ทั้งนี้เพราะโมนาชได้เข้าร่วมโครงการการขอวีซ่า แบบ SVP จึงทำให้การพิจารณาวีซ่าของคุณ   จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนเป็นหลัก

หลักสูตรที่เหมาะสม

คุณจะได้รับสิทธิ์การพิจารณาวีซ่าอย่างรวดเร็วแบบ(SVP) เมื่อคุณลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้:

 • ปริญญาตรี
 • หลักสูตรแบบ 2 บวก 2 (หรือ   3 บวก 1) ที่จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของโมนาช
 • ปริญญาโทแบบคอร์สเวิร์ค
 • ปริญญาโทแบบการทำวิจัย
 • ปริญญาเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) และ/หรือ หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น   หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโมนาชหรือ   หลักสูตรประกาศนียบัตรต่างๆ ของวิทยาลัยโมนาช ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้   จะต้องมีการแสดงสถานะภาพการลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องชัดเจน
 • การเรียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือเป็นปี   อันเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ทำข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย   และ/หรือ เป็นหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้ง 2   ประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย   มักจะไม่ออกใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรประเภทนี้

กระบวกการพิจารณาวีซ่า แบบSVP

นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอวีซ่านักเรียนแบบ   SVP จะต้องได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน(CoE) จากมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น   ซึ่งเอกสารชิ้นนี้ จะออกให้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาทำการตอบรับเข้าเรียน (โดยการส่งคืนข้อตกลงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   พร้อมด้วยหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ในบางกรณี   มหาวิทยาลัยอาจขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ   จากนักศึกษาก่อนออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนCoE ให้

เกณฑ์การพิจารณาวีซ่า

นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครวีซ่าจากกลุ่มประเทศที่   1 ที่กำหนดโดยกองตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย    อันประกอบด้วย :

 • มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
 • มีความพร้อมทางการเงิน
 • พิสูจน์ได้ว่ามีความต้องการมาพำนักในประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราว
 • มีสุขภาพและบุคลิกภาพในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • มีประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover - OSHC)

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง (Department of Immigration)และสำหรับผู้สมัครขอวีซ่านักเรียนจากภายนอกประเทศออสเตรเลียกรุณาติดต่อ (Australian Government office)

หลักสูตรที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขอวีซ่าแบบSVP

หลักสูตรดังระบุต่อไปนี้ไม่สามารถขอวีซ่าแบบ   SVPได้ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาวีซ่าตามหลักเกณฑ์การขอวีซ่านักเรียนแบบมาตรฐานในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร   ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรระยะสั้น
 • อนุปริญญาตรี (Associate Degrees)
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diplomas)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificates)
 • อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง (Diplomas and Advanced Diplomas)
 • หลักสูตรที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา (นอกเหนือจากหลักสูตรที่กล่าวมาในข้างต้น)
 • หลักสูตรที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีที่สอนโดยมหาวิทยาลัย   และเป็นหลักสูตรควบรวม(ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมต่างๆ (เช่น   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย,หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี   หรือ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรต่างๆ) ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกับหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย   ที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าแบบ SVP ได้

การกำหนดประเภทย่อยของวีซ่าของคุณจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนเรียนซึ่งคุณจะต้องสมัครขอวีซ่าให้ตรงกับประเภทย่อยวีซ่าที่เหมาะสม    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทย่อยของวีซ่าสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง (Department of Immigration)

กระบวนการพิจารณาวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์SVP

หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์การขอวีซ่าแบบ SVP การสมัครขอวีซ่าประเภทนักเรียนของคุณจะถูกพิจารณาตามขั้นตอนการประเมินวีซ่าแบบปกติมาตรฐานซึ่งจะเป็นการพิจรณาว่าคุณมาจากประเทศไหนและคุณลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใด   ซึ่งการพิจารณาประเภทย่อยวีซ่าของคุณจะถูกกำหนดโดยหลักสูตรหลักของการลงทะเบียนเรียน   โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นหลักสูตรนั้นที่จะมีการเรียนต่อเนื่องหรือไม่

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการพิจารณาในกลุ่มประเทศของคุณได้ที่ Country assessment level (pdf 147kb).

เกณฑ์การสมัครวีซ่า

ข้อแตกต่างสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่านักเรียนแบบ SPV คือ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ขอวีซ่าตามกฏSPV จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้สำหรับประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับตนเท่านั้น

เงื่อนไขวีซ่าของคุณ

เมื่อคุณได้รับอนุมิติวีซ่าประเภทนักเรียนแล้วกรุณาศึกษาเงื่อนไขข้อจำกัดของวีซ่าที่แนบมาพร้อมกับวีซ่าของคุณซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่   เงื่อนไขวีซ่าสำหรับผู้ถือวีซ่าประเภทนักเรียน (Visa conditions for Student Visa holders)

การทำงานในออสเตรเลีย

เมือคุณได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยแล้วคุณจะมีสิทธิ์ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย   สำหรับนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าประเภทย่อย 573 และเริ่มเรียนแล้ว   จะมีสิทธิ์ทำงานได้ถึง 40 ชั่วโมงในทุกๆ สองสัปดาห์   และไม่จำกัดเวลาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียนส่วนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวีซ่าประเภทย่อย   574 จะได้รับสิทธิ์ในการทำงานแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆ