บัณฑิตศึกษาและงานวิจัย

โมนาชให้โอกาสที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประโยชน์ของการศึกษาหลังระดับปริญญาตรีรวมถึงการเติมเต็มศักยภาพส่วนบุคคลและการปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพการงาน

มีสองวิธีในการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเข้าชั้นเรียนแบบคอร์สเวิร์ค หรือการทำวิจัย คุณสามารถที่จะลงเรียนหลาย ๆ วิชานอกวิทยาเขตได้

คอร์สเวิร์ค

เรามีมากกว่า 300 โปรแกรมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่:

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตและอนุปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีและอนุปริญญาโท
 • ปริญญาโทโดยการลงเรียนรายวิชา
 • ปริญญาโทที่รวมทั้งการทำวิจัยและลงเรียนรายวิชา

คุณสามารถศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลาและมักจะมีตัวเลือกนอกวิทยาเขตด้วย

แนะแนวหลักสูตร

แนะแนวทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี (นานาชาติ)

การค้นคว้าวิจัย

ที่โมนาชเราเห็นคุณค่านักศึกษาวิจัยของเราสำหรับการสนับสนุนพวกเขาสู่การวิจัยระดับโลก มหาวิทยาลัยมีช่วงของปริญญาวิจัยขั้นสูงที่หลากหลาย ได้แก่:

 • ปริญญาเอก (PhD)
 • ปริญญาเอกระดับเชี่ยวชาญ (Professional doctorate)
 • ปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย (Master of Philosophy)
 • ปริญญาโทโดยการทำวิจัย (Masters by research)
 • ปริญญาโทโดยการทำวิจัยและลงเรียนคอร์สเวิร์ค (Masters by research and coursework)

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักศึกษาวิจัย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับปริญญาการวิจัยของเราและทุนการศึกษา

ความสามารถในการเป็นผู้นำ

เราดำเนินงานตามวาระการวิจัยบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ ความสัมพันธ์ และผลกระทบ

แม้ว่าโมนาชจะดำเนินการวิจัยมากกว่า 150 สาขาวิชา เรามุ่งเน้นไปที่ความชำนาญเฉพาะทางจำนวนหนึ่ง ประสิทธิภาพชั้นนำของเราอยู่ในสี่หมวดหมู่ที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความคาดหมายในการวิจัยระดับชาติของรัฐบาลออสเตรเลียและความร่วมมือระดับชาติในด้านกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย

สุขภาพและคุณภาพชีวิต

 • อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและบาดแผล
 • โรคมะเร็ง
 • การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การรักษาแนวใหม่
 • สาธารณสุข
 • สเต็มเซลล์แลการปฏิรูปทางการแพทย์
 • อนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและเด็ก

เทคโนโลยีในอนาคต

 • ภาคการผลิตขั้นสูง
 • การบินและอวกาศ
 • วัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

วัสดุนาโน

 • สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • น้ำในชุมชน
 • เคมีสะอาด
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพอากาศ
 • พลังงาน

ความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมและชุมชน

 • มรดกทางวัฒนธรรม
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • กฎหมายสุขภาพจิต

ดูรายการที่ครบถ้วนของศูนย์การวิจัยและสถาบันของเรา (research centres and institutes)

การศึกษาออนไลน์และทางไกล (นอกวิทยาเขต)

นักศึกษาจำนวนมากของเราเลือกหลักสูตรการศึกษาแบบออนไลน์และแบบทางไกล (นอกวิทยาเขต) ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเรียนเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ

การเรียนรู้นอกวิทยาเขตเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการรวมเอาวัสดุทางการศึกษากับการศึกษาทางอิเล็คทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยกัน คุณไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะการศึกษานอกวิทยาเขตเท่านั้น คุณยังสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งในและนอกวิทยาเขตหรือเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ได้  เรามีมากกว่า 100 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานอกวิทยาเขต