ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจากประเทศไทย

ผู้ที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งการรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

การสมัครเข้าเรียนที่โมนาช

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่แนะนำ

ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนด

ผู้สมัครเข้าเรียนที่โมนาชทุกคน จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ในบางหลักสูตรอาจกำหนดให้ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL, IELTSหรือ Cambridge English score ในระดับสูง

ข้อกำหนดด้านระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์

สำหรับข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปดูได้ที่นโยบายเชิงวิชาการ

ผู้สมัครสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการทั้งหมดจะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในข้างต้น โดยผลสอบเหล่านั้น จะต้องมีอายุไม่นานเกินกว่าสองปี นับจากวันเริ่มเปิดเรียนในหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโมนาช

ในกรณีที่ทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด?

หากทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนดดังระบุในข้างต้น วิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโมนาช