คำรับรองของศิษย์เก่าโมนาช

Professor Pasuk Phongpaichit

ศาสตราจารย์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร (BEc (Hons) 1969, MEc 1971) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักเขียน และ นักรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย

ในปี 1965 ได้รับทุนการศึกษาไปเรียน ที่มหาวิทยาลัยโมนาช จนจบปริญญาตรีและปริญญาโท ก่อนที่จะไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ศาสตราจารย์ผาสุกเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของเอเชีย ในแง่ของความกล้าหาญและพูดจาตรงไปตรงมา งานวิจัยของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับสถาบันและการข่มขู่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากจนและเศรษฐกิจไทยอย่างไร

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ผาสุกยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการทำงานด้านกำกับดูแลความโปร่งใสในระบบราชการและเป็นสมาชิกของกรรมการสถาบันการศึกษาด้านแรงงานในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา เป็นที่ปรึกษาด้านมหาวิทยาลัยเปิดให้กับแรงงาน และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารโลกด้วย

ศาสตราจารย์ผาสุกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบแห่งประเทศไทย และ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนใน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปส์กิน ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ศาสตราจารย์ผาสุกได้รับการจารึกชื่อในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยโมนาช ในปี 1999-2000