Sau khi đăng ký

Chúng tôi đánh giá hồ sơ của bạn dựa trên các tiêu chí độ tuổi tối thiểu, trình độ Tiếng Anh và yêu cầu nhập học. Nếu bạn đăng ký hồ sơ thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư mời chính thức. Chúng tôi sẽ gửi thư mời này qua email cho bạn và đại diện của bạn (nếu có).

Nếu chúng tôi không thể gửi cho bạn thư mời chính thức ngay, bạn có thể nhận được thư mời có điều kiện. Thư mời có điều kiện nghĩa là bạn phải nộp bổ sung thông tin trước khi chúng tôi có thể gửi thư mời chính thức. Thông thường, thông tin chúng tôi cần là kết quả cuối cùng, kết quả bài thi Tiếng Anh hoặc bảng điểm. Chúng tôi sẽ giải thích yêu cầu trong email.

Nếu bạn không thành công trong việc nộp hồ sơ đăng ký khóa học ưu tiên đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét đến ưu tiên thứ hai của bạn theo mẫu đăng ký hoặc chương trình chuyển tiếp thông qua Cao đẳng Monash

Tìm thêm thông tin về những điều diễn ra sau khi đăng ký nhập học.