ค้นหาหลักสูตร

โมนาชมีหลักสูตรด้านการศึกษาจำนวนมากทั้งสาขาวิชาแบบดั้งเดิมและแบบที่เกิดขึ้นมาใหม่

คุณสามารถเลือกจาก:

หากท่านมีคุณวุฒิ ม. 5 หรือประกาศนียบัตร IB Certificate

หลักสูตรปรับพื้นฐานหรือ Foundation ของมหาวิทยาลัยโมนาชน่าจะเหมาะกับคุณ

หากท่านมีคุณวุฒิ ม. 6 หรือประกาศนียบัตร IB Diploma

หลักสูตรปริญญาตรีจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

หากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ของคุณไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับการสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี

หลักสูตรอนุปริญญาส่วนที่ 1 หรือ 2 (Diploma Part 1 or Part 2) น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หากท่านมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยโมนาชมีหลักสูตรปริญญาโทมากมายให้เลือกเรียน

สำหรับทุกหลักสูตรของวิทยาลัยโมนาชและมหาวิทยาลัยโมนาช ท่านจะต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด