Các khóa học tiếng Anh

Trung tâm Ngoại ngữ

Nếu bạn cần cải thiện kỹ năng Tiếng Anh trước khi bắt đầu học đại học, Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Monash cung cấp các chương trình Tiếng Anh chuyên sâu và có chất lượng cao. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang mạng Tiếng Anh.

Khóa học

Tiếng Anh Học Thuật (EAP) là một chương trình chuyên sâu nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng Tiếng Anh cần thiết cho việc học tại một cơ sở đại học Úc.

Khóa học IELTS chuẩn bị cho bạn hành trang để làm bài thi IELTS.

Chương Trình Tiếng Anh Chuyển Tiếp là một chương trình chuyển tiếp dành cho những sinh viên nhận được thư mời có điều kiện để vào học tại Đại Học Monash hoặc Cao Đẳng Monash.

Chương Trình Giới Thiệu Học Thuật là chương trình giới thiệu đời sống học tập tại trường đại học Úc, một khóa học cần thiết cho tất cả sinh viên quốc tế.

Giảng Dạy cho Người Lớn là một khóa học chuyên sâu đào tạo ban đầu cho các giáo viên tiếng Anh.

Kỹ Năng Nghiên Cứu Học Thuật và Phụ Đạo Tiếng Anh (ASSET): Đạt được tiềm năng tối đa khi học tại Trường Kinh Doanh (GSB).

Chương Trình Tiếng Anh Chuyển Tiếp (ELBP) trang bị cho những sinh viên sau đại học được nhận thẳng vào Trường Kinh Doanh để lấy bằng sau đại học mà họ lựa chọn từ Đại Học Monash (ngoài GSB và Luật).