Monash and Việt Nam

Xây dựng mối quan hệ chiến lược

Monash hiện đang xây dựng quan hệ chiến lược và lâu dài với Việt Nam. Việc này đang mở ra nhiều cơ hội mới cho những sinh viên mong muốn hưởng nền giáo dục toàn cầu thực sự. Điều này cũng đồng nghĩa với trao đổi sinh viên, học bổng và hỗ trợ về tài chính giúp bạn trong suốt chặng đường học tập. Chúng tôi cũng đang xây dựng hợp tác nghiên cứu thú vị, phát triển nghề nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp và cơ hội thương mại cho ngành.

Hợp tác Trường Đại học & Nghiên cứu

Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh (BU), Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Kinh Tế và Kinh Doanh của Trường Đại Học Monash hợp tác với Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh chia sẻ nguồn lực cũng như tài liệu nghiên cứu và học thuật trong lĩnh vực tổng hợp về kinh tế, kinh doanh và tài chính. Sự hợp tác này thúc đẩy cơ hội trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh và khuyến khích mối liên kết với nhiều trung tâm và đơn vị nghiên cứu chuyên môn của Monash, bao gồm Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách hàng đầu thế giới và Trung Tâm Kinh Tế Y Tế.

Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội (HFTU), Hà Nội

Sự liên kết đào tạo giữa hai trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội và Trường Đại Học Monash thúc đẩy những bước đổi mới trong đào tạo và trao đổi trong phạm vi nhiều ngành học tại Trường Monash. Thỏa thuận hợp tác này khuyến khích sinh viên và cán bộ đào tạo của Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội có cơ hội tham quan Trường Đại Học Monash.

Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh (NAPA), Thành Phố Hồ Chí Minh

Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh cùng Khoa Nghệ Thuật quy mô và đa dạng của Trường Đại Học Monash thiết lập mối liên kết nghiên cứu và đào tạo trong các ngành báo chí, quan hệ đối ngoại và giáo dục truyền thông. Mối quan hệ giữa Khoa Báo Chí và Nghệ Thuật của NAPA và Khoa Nghệ Thuật của Trường Đại Học Monash sẽ tạo ra các sáng kiến mới thú vị và cơ hội trao đổi nghiên cứu sinh và sinh viên.

Tổng Cục Môi Trường (VEA) & Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Môi Trường (IMHEN), Hà Nội

Sự hợp tác đào tạo và nghiên cứu hiện tại giữa VEA, IMHEN và Trường Đại Học Monash bao gồm cơ hội trao đổi nghiên cứu sinh, các hội nghị chuyên đề, hội thảo hợp tác và dự án nghiên cứu thông qua Viện Bền Vững Monash về thay đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE), Thành Phố Hồ Chí Minh

Với đặc trưng văn hóa nghiên cứu năng động và mối quan hệ mạnh với các tổ chức chuyên môn cũng như cộng đồng kinh doanh toàn cầu, Khoa Kế Toán và Tài Chính của Trường Đại Học Monash sẽ hỗ trợ HOSE phát triển và đào tạo, cũng như xây dựng các mối liên kết ngành. Mối liên kết đào tạo và nghiên cứu này bao gồm chương trình giảng viên thỉnh giảng và hội nghị chuyên đề hợp tác.

Trường Đại Học Hà Nội (HU), Hà Nội

Sự hợp tác giữa Trường Đại Học Monash và Trường Đại Học Hà Nội nhằm nuôi dưỡng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Sự liên kết nghiên cứu này trao cho sinh viên của Trường Đại Học Hà Nội cơ hội theo đuổi bằng Tiến Sĩ hoặc nghiên cứu sau Tiến Sĩ tại Trường Đại Học Monash.

Chuyển tiếp sinh viên

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT), Đà Nẵng

Thỏa Thuận Chuyển Tiếp Tín Chỉ giữa Trường Đại Học Monash và Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng cho phép sinh viên Việt Nam theo học Bằng Cử Nhân về CNTT tại DUT được chuyển tiếp sang các chương trình cụ thể tại Khoa CNTT của Trường Đại Học Monash ở Úc và nhận được tín chỉ cho toàn bộ khóa học của họ. Những sinh viên này có thể tốt nghiệp với tấm bằng của Trường Đại Học Monash.

Trường Đại Học Hà Nội (HU), Hà Nội

Thỏa Thuận Chuyển Tiếp Tín Chỉ giữa Trường Đại Học Monash và Trường Đại Học Hà Nội cho phép sinh viên Việt Nam theo học Bằng Cử Nhân về Khoa Học Máy Tính tại HU được chuyển tiếp sang các chương trình cụ thể tại Khoa CNTT của Trường Đại Học Monash ở Úc và nhận được tín chỉ cho toàn bộ khóa học của họ. Những sinh viên này có thể tốt nghiệp với tấm bằng của Trường Đại Học Monash.

Là một sinh viên tốt nghiệp của Monash, bạn nghiễm nhiên trở thành một phần của cộng đồng toàn cầu.  Chúng tôi chúc mừng thành công của các cử nhân và chào đón họ vào cộng đồng toàn cầu ngày càng phát triển của các cựu sinh viên Monash. Với trên 250.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới và hiện đang làm việc ở đa lĩnh vực, mạng lưới cựu sinh viên của chúng tôi đem lại cho các sinh viên tốt nghiệp một mạng lưới tích hợp quốc tế. Hãy lắng nghe ý kiến của một số sinh viên của chúng tôi.