Admin Unit

Admin Unit in Monash

jpg

Director

Prof Aibing Yu

jpg

Vice Director
Postgraduate Education
Dr Zongyan Zhou

Rudman

Vice Director
Industrial Engagement
Prof Murray Rudman

jpg

Node Director
Victoria
A/Prof Ruiping Zou

jpg

Node Director
New South Wales
A/Prof Runyu Yang

jpg

Node Director
Queensland
Prof Geoff Wang

jpg

Node Director
Suzhou
A/Prof Xuchuan Jiang

Administrative Staff

Teck Ching

Katie Liu